Категории

Зимна течност за чистачки БЕЗ МЕТАНОЛ Магус, концентрат -40 С, 1л Покажи в цял размер

Зимна течност за чистачки БЕЗ МЕТАНОЛ Магус, концентрат -40 С, 1л

концентрат БЕЗ МЕТАНОЛ до -40°С

Повече детайли

Добави в количка

Зимна течност за чистачки БЕЗ МЕТАНОЛ Магус™, концентрат -40°, 1л

Начин на употреба

ПРЕПАРАТЪТ НЕ СЪДЪРЖА МЕТАНОЛ!
Препаратът се изсипва в резервоарчето на течността за почистване на предното стъкло на ав­томобила. Според предпочитаната степен на защита против замръзване се добавя необходимото количество вода в съот­ветствие с данните от таблицата по-долу. Препа­ратът е концентрирано почистващо сред­ство и спомага за отстраняването на по­лепнали по стъклата гал, пясък и други. Предпазва дюзите на чистачките от зам­ръзване при необичайно ниски темпера­тури на въздуха и гарантира тяхната функционалност.

Внимание! Рискови фрази (R-фрази)
H225 - Силно запалими течности и пари.

Съвети за безопасност (S-фрази):
P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
P233 - Съдът да се съхранява плътно затворен.
P210 - Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности. Пушенето забранено.
P301+P310 - При поглъщане: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Не съдържа метанол.

Състав:
Етикетиране съгласно Регламент CLP1272/2008. Съдържа: >30% етанол, <5% нейоногенни ПАВ, Cl 42090, парфюм.

 

 Изтегли Каталог МАГУС (pdf)